Asp kayıt listeleme

Tarafından   16 Aralık 2014

Asp kayıt listeleme onaylı üyeler fotolu olan üyelerin onayı..

<%
Set ODBC = Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)
ODBC.Open “Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=”&Server.MapPath(“../db/….mdb”)&””
%>

<%
Set listele = ODBC.Execute(“Select top 2 * from uye WHERE fotoonayi =Yes ORDER BY id asc “)
If listele.EOF then
response.write “Listelenecek hiçbir kayıt bulunamadı”
Else
While not listele.eof
response.write “”&listele(“name”)&”. “&listele(“id”)&” “&listele(“yas”)&” <br />”
listele.movenext : wend
End If
listele.close
%>

Kategori: Asp

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir